Elliot The seal with the orange stripe. USA

Elliot